จำลองแบบพระคริสต์ ฉบับเพื่อนๆ

กลับสู่เมนูหลัก

****

ภาคที่ 1 คำเตือนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตฝ่ายจิต

ภาค 1

บทที่ 1

ดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์

ภาค 1

บทที่ 2

สำนึกถึงความต่ำต้อยของตนเอง

ภาค 1

บทที่ 3

คำสอนแห่งองค์ความจริง

ภาค 1

บทที่ 4

ความรอบคอบ

ภาค 1

บทที่ 5

การอ่านพระคัมภีร์

ภาค 1

บทที่ 6

ความอยากที่ขาดการควบคุม

ภาค 1

บทที่ 7

หลีกเลี่ยงความหวังและความอวดดีที่ไร้ประโยชน์

ภาค 1

บทที่ 8

อันตรายจากความสนิทสนมที่เกินควร

ภาค 1

บทที่ 9

การเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้อำนาจ

ภาค 1

บทที่ 10

ระวังการพูดมากและไร้สาระ

ภาค 1

บทที่ 11

แสวงหาสันติสุขในจิตใจและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

ภาค 1

บทที่ 12

การใช้ประโยชน์จากความทุกข์

ภาค 1

บทที่ 13

เผชิญหน้ากับการประจญล่อลวง

ภาค 1

บทที่ 14

หลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่น

ภาค 1

บทที่ 15

การกระทำกิจเมตตา

ภาค 1

บทที่ 16

การยอมรับความบกพร่องของผู้อื่น

ภาค 1

บทที่ 17

ชีวิตของผู้ทรงศีล

ภาค 1

บทที่ 18

แบบอย่างของบรรดาปิตาจารย์

ภาค 1

บทที่ 19

กิจวัตรของผู้ทรงศีล

ภาค 1

บทที่ 20

การใช้ชีวิตอย่างสันโดษและอยู่ในความสงบ

ภาค 1

บทที่ 21

การเป็นทุกข์ถึงบาป

ภาค 1

บทที่ 22

ความน่าเวทนาของมนุษย์

ภาค 1

บทที่ 23

ความตาย

ภาค 1

บทที่ 24

การพิพากษาและการลงโทษ

ภาค 1

บทที่ 25

ความปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น

ภาค 1

บทที่ 26

วิธีปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

ภาคที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่น

ภาค 2

บทที่ 1

ภาค 2 บทที่ 1 ชีวิตภายใน

ภาค 2

บทที่ 2

ภาค 2 บทที่ 2 ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ภาค 2

บทที่ 3

ภาค 2 บทที่ 3 ผู้รักสันติสุข

ภาค 2

บทที่ 4

ภาค 2 บทที่ 4 ใจบริสุทธิ์และเป้าหมายที่ซื่อตรง

ภาค 2

บทที่ 5

ภาค 2 บทที่ 5 การเฝ้าระวังใจ

ภาค 2

บทที่ 6

ภาค 2 บทที่ 6 ความยินดีของผู้มีมโนธรรมบริสุทธิ์

ภาค 2

บทที่ 7

ภาค 2 บทที่ 7 รักพระเยซูเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด

ภาค 2

บทที่ 8

ภาค 2 บทที่ 8 ความใกล้ชิดกับความรักของพระเยซูเจ้า

ภาค 2

บทที่ 9

ภาค 2 บทที่ 9 การสูญเสียความบรรเทาใจ

ภาค 2

บทที่ 10

ภาค 2 บทที่ 10 ความกตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อได้รับพระหรรษทาน

ภาค 2

บทที่ 11

ภาค 2 บทที่ 11 น้อยคนนักที่รักกางเขนของพระเยซูเจ้า

ภาค 2

บทที่ 12

ภาค 2 บทที่ 12 กางเขนคือหนทางนำไปสู่พระราชัย

ภาคที่ 3 ความบรรเทาใจของชีวิตภายใน

ภาค 3

บทที่ 1

ภาค 3 บทที่ 1 พระสุรเสียงของพระคริสตเจ้าในวิญญาณที่ซื่อสัตย์

ภาค 3

บทที่ 2

ภาค 3 บทที่ 2 องค์ความจริงตรัสกับเราโดยไม่ส่งเสียง

ภาค 3

บทที่ 3

ภาค 3 บทที่ 3 การฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยใจสุภาพ

ภาค 3

บทที่ 4

ภาค 3 บทที่ 4 การดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าตามความจริงและใจสุภาพ

ภาค 3

บทที่ 5

ภาค 3 บทที่ 5 พลังอัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้า

ภาค 3

บทที่ 6

ภาค 3 บทที่ 6 บทพิสูจน์ความรักที่แท้จริง

ภาค 3

บทที่ 7

ภาค 3 บทที่ 7 จงปิดบังพระพรเพื่อปกป้องความสุภาพ

ภาค 3

บทที่ 8

ภาค 3 บทที่ 8 การมองเห็นความต่ำต้อยของตนเองในสายพระเนตรของพระเจ้า

ภาค 3

บทที่ 9

ภาค 3 บทที่ 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าคือจุดหมายปลายทางของทุกสิ่ง

ภาค 3

บทที่ 10

ภาค 3 บทที่ 10 ความยินดีเมื่อสละโลกและมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 11

ภาค 3 บทที่ 11 การพิจารณาและควบคุมความปรารถนาของตนเอง

ภาค 3

บทที่ 12

ภาค 3 บทที่ 12 จิตวิญญาณที่เติบโตในความอดทน

ภาค 3

บทที่ 13

ภาค 3 บทที่ 13 พระเยซูเจ้าคือแบบอย่างของความสุภาพ

ภาค 3

บทที่ 14

ภาค 3 บทที่ 14 รำพึงถึงการตัดสินขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุภาพ

ภาค 3

บทที่ 15

ภาค 3 บทที่ 15 เมื่อมีความต้องการ เราควรทำอย่างไร

ภาค 3

บทที่ 16

ภาค 3 บทที่ 16 ความบรรเทาที่แท้จริง แสวงหาได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

ภาค 3

บทที่ 17

ภาค 3 บทที่ 17 ถวายความกังวลใจทั้งหมดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 18

ภาค 3 บทที่ 18 ยอมรับความทุกข์ตามแบบพระคริสตเจ้า

ภาค 3

บทที่ 19

ภาค 3 บทที่ 19 ความบรรเทาใจของชีวิตภายใน

ภาค 3

บทที่ 20

ภาค 3 บทที่ 20 สารภาพความอ่อนแอและความทุกขเวทนาของชีวิต

ภาค 3

บทที่ 21

ภาค 3 บทที่ 21 การพักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 22

ภาค 3 บทที่ 22 ของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 23

ภาค 3 บทที่ 23 เคล็ดลับ 4 ประการที่นำมาซึ่งสันติสุข

ภาค 3

บทที่ 24

ภาค 3 บทที่ 24 จงหลีกเลี่ยงความอยากรู้อยากเห็น

ภาค 3

บทที่ 25

ภาค 3 บทที่ 25 รักษาจิตใจให้อยู่ในสันติสุข

ภาค 3

บทที่ 26

ภาค 3 บทที่ 26 การยกจิตใจให้เป็นอิสระ

ภาค 3

บทที่ 27

ภาค 3 บทที่ 27 การรักตัวเองคืออุปสรรคทำให้ห่างไกลจากคุณความดีสูงสุด

ภาค 3

บทที่ 28

ภาค 3 บทที่ 28 เมื่อต้องเผชิญกับการนินทาว่าร้าย

ภาค 3

บทที่ 29

ภาค 3 บทที่ 29 เมื่อประสบกับความยากลำบาก

ภาค 3

บทที่ 30

ภาค 3 บทที่ 30 แสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ...

ภาค 3

บทที่ 31

ภาค 3 บทที่ 31 ถ้าต้องการพบพระผู้สร้าง

ภาค 3

บทที่ 32

ภาค 3 บทที่ 32 การปฏิเสธตัวเองและขจัดความเห็นแก่ตัว

ภาค 3

บทที่ 33

ภาค 3 บทที่ 33 จิตใจที่ไม่มั่นคง

ภาค 3

บทที่ 34

ภาค 3 บทที่ 34 ความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 35

ภาค 3 บทที่ 35 ชีวิตในโลกนี้ ไม่ปลอดภัยจากการประจญล่อลวง

ภาค 3

บทที่ 36

ภาค 3 บทที่ 36 การเผชิญหน้ากับการตัดสินที่ไร้สาระของมนุษย์

ภาค 3

บทที่ 37

ภาค 3 บทที่ 37 จิตใจที่เป็นอิสระ

ภาค 3

บทที่ 38

ภาค 3 บทที่ 38 จัดการสิ่งภายนอกให้อยู่ในระเบียบ

ภาค 3

บทที่ 39

ภาค 3 บทที่ 39 มนุษย์ไม่ควรหมกมุ่นในการงานหรือธุรกิจมากเกินไป

ภาค 3

บทที่ 40

ภาค 3 บทที่ 40 มนุษย์ไม่มีอะไรดีพอจโอ้ะอวดได้

ภาค 3

บทที่ 41

ภาค 3 บทที่ 41 วางเฉยต่อคำสรรเสริญทั้งหมดของโลก

ภาค 3

บทที่ 42

ภาค 3 บทที่ 42 สันติสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์

ภาค 3

บทที่ 43

ภาค 3 บทที่ 43 ปฏิเสธความรู้ที่ไร้สาระ

ภาค 3

บทที่ 44

ภาค 3 บทที่ 44 อย่าวุ่นวายกับสิ่งภายนอก

ภาค 3

บทที่ 45

ภาค 3 บทที่ 45 อย่าเชื่อคำพูดของมนุษย์

ภาค 3

บทที่ 46

ภาค 3 บทที่ 46 จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อถูกกล่าวร้าย

ภาค 3

บทที่ 47

ภาค 3 บทที่ 47 ความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นเพื่อชีวิตนิรันดร

ภาค 3

บทที่ 48

ภาค 3 บทที่ 48 วันแห่งนิรันดรภาพและความทุกข์ยากลำบากในชีวิตนี้

ภาค 3

บทที่ 49

ภาค 3 บทที่ 49 ความปรารถนาชีวิตนิรันดรและคำสัญญาต่างๆ

ภาค 3

บทที่ 50

ภาค 3 บทที่ 50 ขณะอยู่ในความทุกข์

ภาค 3

บทที่ 51

ภาค 3 บทที่ 51 อุทิศตนในงานที่ต่ำต้อย

ภาค 3

บทที่ 52

ภาค 3 บทที่ 52 อย่าคิดว่าตนนั้นควรได้รับความบรรเทา

ภาค 3

บทที่ 53

ภาค 3 บทที่ 53 อย่านำความสนใจฝ่ายโลกมาปะปนกับพระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 54

ภาค 3 บทที่ 54 ความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับพระหรรษทาน

ภาค 3

บทที่ 55

ภาค 3 บทที่ 55 การเสื่อมสลายของธรรมชาติ

ภาค 3

บทที่ 56

ภาค 3 บทที่ 56 สละตนเองและแบกกางเขนตามแบบพระคริสตเจ้า

ภาค 3

บทที่ 57

ภาค 3 บทที่ 57 เมื่อพลาดพลั้งไป อย่ามัวเสียใจ

ภาค 3

บทที่ 58

ภาค 3 บทที่ 58 ความเร้นลับและการตัดสินขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 3

บทที่ 59

ภาค 3 บทที่ 59 ความหวังและความวางใจทั้งหมด อยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาคที่ 4 ศีลศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่น

ภาค 4

บทที่ 1

ภาค 4 บทที่ 1 ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ข้อ 1-8

ภาค 4

บทที่ 1 (ต่อ)

ภาค 4 บทที่ 1 ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ข้อ 9 -13

ภาค 4

บทที่ 2

ภาค 4 บทที่ 2 ความยิ่งใหญ่และพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาค 4

บทที่ 3

ภาค 4 บทที่ 3 ประโยชน์ที่ได้จากการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ

ภาค 4

บทที่ 4

ภาค 4 บทที่ 4 พระพรมากมายสำหรับผู้รับศีลมหาสนิทด้วยใจศรัทธา

ภาค 4

บทที่ 5

ภาค 4 บทที่ 5 ความศักดิ์สิทธิ์ของศีลมหาสนิทและเกียรติอันสูงส่งของพระสงฆ์

ภาค 4

บทที่ 6

ภาค 4 บทที่ 6 ควรเตรียมตัวก่อนการรับศีลมหาสนิท

ภาค 4

บทที่ 7

ภาค 4 บทที่ 7 พิจารณามโนธรรมและข้อตั้งใจ

ภาค 4

บทที่ 8

ภาค 4 บทที่ 8 การถวายชีวิตเป็นบูชาบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า

ภาค 4

บทที่ 9

ภาค 4 บทที่ 9 ถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและสวดภาวนาเพื่อผู้อื่น

ภาค 4

บทที่ 10

ภาค 4 บทที่ 10 อย่าปฏิเสธการรับศีลมหาสนิท

ภาค 4

บทที่ 11

ภาค 4 บทที่ 11 ศีลมหาสนิทและพระวาจาของพระเจ้าคือสิ่งจำเป็นที่สุ

ภาค 4

บทที่ 12

ภาค 4 บทที่ 12 การเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท

ภาค 4

บทที่ 13

ภาค 4 บทที่ 13 วิญญาณที่ศรัทธาปรารถนาจะใกล้ชิดกับองค์พระคริสตเจ้า

ภาค 4

บทที่ 14

ภาค 4 บทที่ 14 ความปรารถนาที่จะรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ภาค 4

บทที่ 15

ภาค 4 บทที่ 15 วิธีที่จะได้มาซึ่งพระหรรษทาน

ภาค 4

บทที่ 16

ภาค 4 บทที่ 16 จงวอนขอพระหรรษทานเพื่อความต้องการของตนเอง

ภาค 4

บทที่ 17

ภาค 4 บทที่ 17 ความปรารถนาที่จะรับพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า

ภาค 4

บทที่ 18

ภาค 4 บทที่ 18 จงน้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อ


กลับไปจำลองแบบพระคริสต์ ภาค 1

กลับสู่เมนูหลัก