🌷 นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

.
🎻 เพลง โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา

.
🌿 โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา ต่อบรรดาพึ่งพาอาศัย ... พรหมจารีวิสุทธิ์วิไล โปรดช่วยให้ลูกผู้วิงวอน ... โปรดพิทักษ์เมื่อลูกหนักใจ ช่วยพ้นภัยโอ้พระมารดร ... โปรดนำทางให้ลูกสัญจร จนม้วยมรณ์ลุถึงวิมาน ...

***

.
💧 บทภาวนา นิจจานุเคราะห์ (ยืน)

.
♥ เดชะพระนาม พระบิดา ...
.
🌴 พระสงฆ์ - ข้าแต่พระแม่มารีย์ ยอดความศักดิ์สิทธิ์ และพรหมจารีย์ นิรมล พระมารดาของลูก ... พระแม่คือนิจจานุเคราะห์ ... เป็นที่พึ่งและความหวังของลูก

.
🌿 ทุกคน - วันนี้ลูกพากันมาพึ่งพระแม่ ... ลูกขอขอบพระคุณพระแม่ ... ที่ได้วิงวอนพระหรรษทานนานาประการให้ ... ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... ลูกรักพระแม่ ... เพื่อแสดงความรักนี้ ... ลูกสัญญาว่าจะรับใช้พระแม่เสมอไป ... จะพยายามสุดความสามารถ ... ที่จะนำผู้อื่นมาพึ่งพระแม่ด้วย ...

.
🌴 พระสงฆ์ - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า ... โปรดให้ลูกได้รับพระหรรษทานเหล่านี้ด้วย

.
🌿 ทุกคน - โปรดให้ลูกมีกำลังเอาชนะการประจญ ... ให้มีความรักอย่างสมบูรณ์ต่อพระเยซูคริสตเจ้า ... ให้ลูกสิ้นใจในศีลและพระพร ... เพื่อจะได้เจริญชีวิตกับพระแม่ ... และพระบุตรของพระแม่ตลอดนิรันดร

.
🌴 พระสงฆ์ - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

🌿 ทุกคน - ช่วยวิงวอนเทอญ

***

💧 บทภาวนาก่อนอ่านพระคัมภีร์ (ยืน)

.
🌴 พระสงฆ์ - เราจงภาวนา

.
🌿 ทุกคน - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... พระแม่เสาะหาแผนการของพระเป็นเจ้า ... ในพระวาจาของพระองค์อยู่เสมอ ... พระแม่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ... ที่จะได้เห็นแผนการของพระเป็นเจ้า ... สำเร็จลุล่วงไปในพระบุตร ... ในขณะที่ลูกฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่นี้ ... ขอพระแม่ประทานความสว่างให้ลูกเข้าใจ ... พร้อมทั้งความกล้าหาญที่จะมอบตัวแด่พระคริสตเจ้า ... และพระหรรษทานที่จะกระทำภารกิจของพระองค์ต่อไป

.
🌴 พระสงฆ์ - บัดนี้เชิญฟังพระวาจาของพระเจ้า

📘 บทอ่านจากพระคัมภีร์ (ยืน)

การเทศน์อธิบาย (นั่ง)

***

.
💙 บทภาวนา (คุกเข่า)

.
🌴 พระสงฆ์ - ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ... พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ ... เพียงเอ่ยปากแต่คำเดียว ... พระองค์ก็ทรง เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี ... โปรดฟังคำภาวนาของประชากรพระเป็นเจ้า ... ที่มาพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ที่นี้ ... เพื่อถวายเกียรติแด่ พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... โปรดประทานตามคำวิงวอน ... และรับการขอบพระคุณจากใจจริงของลูก

***

💙 คำภาวนาของที่ชุมนุม (คุกเข่า)

.
🌿 ทุกคน - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... ลูกเรียกหาพระนามอันทรงอำนาจของพระแม่ ... พระแม่เป็นผู้คุ้มครองของผู้เป็น ... และความรอดของผู้จวนจะสิ้นใจ ... พระนามของพระแม่จะติดอยู่กับริมฝีปากของลูกเสมอ ... โดยเฉพาะในยามถูกประจญ ... และในวาระใกล้จะตาย ... พระนามของพระแม่ ... คือความหวังและอำนาจ ... ข้าแต่พระแม่ ... โปรดช่วยลูกเมื่อลูกเรียกหา ... ลูกจะไม่พอใจแต่เพียงเอ่ยพระนามพระแม่เท่านั้น ... ชีวิตประจำวันของลูก ... ก็จะเป็นการประกาศว่า ... พระแม่คือพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่แท้จริงของลูก

***

💙 บทภาวนาในยามขาดแคลนฝ่ายกาย

.
🌴 พระสงฆ์ - บทภาวนาในยามขาดแคลนฝ่ายกาย

.
🌿 ทุกคน - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... ลูกกราบอยู่ต่อหน้า พระแม่ด้วยความไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง ... วอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ... ในปัญหาชีวิตประจำวัน ... ความทุกข์ทรมาน ... มักจะทำให้ลูกท้อถอย ... การตกทุกข์ได้ยากและความขาดแคลนที่แสนจะเจ็บปวด ... นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของลูก ... ลูกประสบกางเขนแห่งความทรมาน ... ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ... ข้าแต่พระมารดาผู้เห็นใจ ... โปรดสงสารลูกด้วย ... โปรดจัดหาสิ่งที่ลูกขาดแคลน ... โปรดให้ลูกพ้นความทุกข์ทรมาน ... แต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ... ที่จะให้ลูกต้องทรมานต่อไปแล้ว ... ก็โปรดให้ลูกสามารถทนรับทุกอย่าง ... ด้วยความรักและความอดทน ... นี่คือ พระหรรษทานที่ลูกวอนขอ ... ลูกมิได้ไว้ใจในบุญกุศลของตนเองเลย ... หากแต่ไว้ใจในความรัก ... และฤทธิ์อำนาจของพระแม่ ... ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

***

💙 บทเร้าวิงวอนของที่ชุมนุม บทวิงวอน

.
🌴 พระสงฆ์ - เราจงภาวนา โปรดประทานพระปรีชาสุขุม แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา.......(ชื่อ) แก่พระสังฆราช.......(ชื่อ) ... แก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช บรรดาผู้นำประเทศชาติ จังหวัดและหมู่บ้านของเรา

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - โปรดให้มนุษย์ทุกคนได้เจริญชีวิตเยี่ยงพี่น้องในสังคม ด้วยสันติอันแท้จริง และด้วยความปรองดองฝ่ายศาสนา

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - โปรดให้พระจิตเจ้าทรงแนะนำบรรดาบุตรธิดาของเรา ในการตัดสินใจเลือกวิถีทางดำเนินชีวิต

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - โปรดให้สัตบุรุษทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และโปรดให้ผู้ป่วยทุกคน (โดยเฉพาะ...) ... ได้รับพลานามัยดี กลับคืนมา ตามน้ำพระทัยของพระองค์

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - โปรดแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาพิเศษต่าง ๆ (ในเขต วัดนี้โดยเฉพาะ...) ... และโปรดสดับฟังความต้องการของทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์

.
🌴 พระสงฆ์ - จงเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์

(หยุดครู่หนึ่ง)

***

💙 บทขอบพระคุณ

.
🌴 พระสงฆ์ - พระเจ้าข้า โปรดรับการขอบพระคุณที่ได้ประทานชีวิตใหม่ คือชีวิตพระหรรษทานให้แก่ลูก

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

.
🌴 พระสงฆ์ - โปรดรับการขอบพระคุณเพราะพระหรรษทานต่าง ๆ ซึ่งลูกได้รับจากศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - โปรดรับการขอบพระคุณ เพราะพระพรต่าง ๆ ทั้งฝ่าย วิญญาณและกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...)

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

🌴 พระสงฆ์ - จงขอบคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพราะความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เราได้รับจากพระแม่

(หยุดครู่หนึ่ง)

***

💙 บทภาวนาสำหรับผู้ป่วย

.
🌴 พระสงฆ์ - เราจงภาวนา

🌿 ทุกคน - พระเจ้าข้า ... โปรดทอดพระเนตรมายังข้าบริการของพระองค์ ... ผู้กำลังประสบความอ่อนแอฝ่ายกาย ... โปรดประทานความชื่นชมชุบชูวิญญาณ ... ซึ่งพระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้น ... เพื่อว่าเมื่อความเจ็บปวดได้ทำให้ลูกหมดมลทินแล้ว ... ลูกจะได้รับการรักษาให้หายในไม่ช้า ... อาศัยพระเมตตาของพระองค์ ... เดชะพระคริสตเจ้า ... อาแมน

🌴 พระสงฆ์ - ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกัน ... อยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครอง ... อยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทาง ... ... อยู่ข้างหลังเพื่อเฝ้าพิทักษ์ ... อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพร ... เดชะพระนามพระบิดา ... และพระบุตร และพระจิต

🌿 ทุกคน - อาแมน

🌴 (พระสงฆ์พรมน้ำเสกสัตบุรุษ)

***

💙 ความเชื่อของที่ชุมนุม

.
🌿 ทุกคน - ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ... พระแม่ผู้มั่งมีและเผื่อแผ่ ... พระแม่เป็นผู้แจกจ่ายพระหรรษทานทุกประการ ... ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้แก่ลูก ... พระแม่คือความหวังของคนบาป ... ข้าแต่พระแม่ที่รักของลูก ... ลูกหันมา พึ่งพระแม่ ... ความรอดของลูกอยู่ในมือของพระแม่ ... ลูกก็อยู่ในมือของพระแม่ด้วย ... ลูกแต่ละคนเป็นลูกพระแม่

.
🌿 ข้าแต่พระแม่ที่รักของลูก ... โปรดปกปักรักษา ... เพราะถ้าพระแม่ปกป้องแล้ว ... ก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัว ... พระแม่ได้วอนขออภัยโทษเพื่อลูก ... จากองค์พระคริสตเจ้าแล้ว ... พระแม่มีอำนาจเหนือนรกทั้งสิ้นรวมกัน ... เมื่อมีพระแม่อยู่เคียงข้าง ... ลูกคิดถึงวันเวลาที่จะพบ องค์พระตุลาการพระบุตรของพระแม่ ... พระเชษฐาของลูก ... ลูกกลัวอยู่แต่สิ่งเดียวคือ ... ในยามถูกประจญ ... ลูกอาจ ไม่เรียกหาพระแม่ ... และจะประสบความหายนะ ... ดังนั้นขอพระแม่โปรดให้ลูกได้รับการอภัยบาป ... ให้รักพระเยซูเจ้า ... ให้มีความเพียรจนวาระสุดท้าย ... และได้รับพระหรรษทาน ... เพื่อจะได้เรียกหาพระแม่เสมอ ... ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ...

***

🍇 (บทถวายตัว และการให้พรที่ชุมนุมต่อไปนี้ ใช้เฉพาะในอาทิตย์แรกของแต่ละเดือนเท่านั้น)

💙 บทถวายตัว
(ภาวนาภายในอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน)

.
🌿 ทุกคน - ลูกขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระแม่ ... ร่วมกับบรรดาสมาชิก ของคณะภราดรภาพของพระแม่ ... ในที่นี้และทั่วโลก ... ลูกสัญญาว่าจะรื้อฟื้นการถวายตัวนี้เดือนละครั้ง ... จะแก้บาปรับศีลบ่อย ๆ ด้วย ... ลูกวิงวอนขอพระแม่ได้ประทานพระหรรษทาน ... ให้ลูกเลียนแบบนักบุญ อัลฟอนโซ ... ผู้รับใช้เรืองนามของพระแม่ ... ในความรักซึ่งท่านมีต่อพระแม่ ... และพระบุตรของพระแม่เทอญ

***

💙 การให้พรที่ชุมนุม

.
🌴 พระสงฆ์ - เดชะคำเสนอวิงวอนของนักบุญอัลฟอนโซ องค์อุปถัมภ์ของเรา อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่พึ่งและความหวังของเรา ... อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและพระผู้ไถ่ ผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท บนพระแท่นนี้ ... ขอให้พระพรพระเป็นเจ้าทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต มาสู่ท่าน และสถิตอยู่เสมอ

🌿 ทุกคน - อาแมน

***

💙 บทวันทามารีอา (ยืน)

.
🌴 พระสงฆ์ - บัดนี้ให้เราร่วมใจกับคริสตชนทุกกาลสมัย สรรเสริญพระแม่ มอบตัวเราในความอารักขาอันทรงอำนาจของพระนาง

🌿 ทุกคน - วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน...

.
🌴 พระสงฆ์ - โปรดภาวนาอุทิศแก่ลูกเถิด พระชนนีเจ้าข้า

🌿 ทุกคน - เพื่อลูกสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

.
🌴 พระสงฆ์ - เราจงภาวนา ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ประทานพระแม่มารีย์พระมารดาของพระองค์ ซึ่งลูกพากันมาแสดงความเคารพต่อพระรูปอยู่นี้ให้เป็นมารดา พร้อมเสมอที่จะช่วยลูก ... โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดให้ลูกผู้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางอยู่เสมอนี้ ได้มีส่วนในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์ ลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระองค์ผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์ตลอดนิรันดร

🌿 ทุกคน - อาแมน

***

🎻 เพลง โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ

.
🌿 โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ ทั่วทุกแดนแผ่นดินชนทุกถิ่นพึ่งพา ... ชาวเรากราบกรานแทบพระบาทา สมเพชเมตตาตามคำลูกวิงวอน ... ชาวเรามากราบกรานวันทาพระมารดร โปรดช่วยอวยพรตามลูกวิงวอนเทอญ ... โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน ... โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน ให้ลูกหมั่นจรสู่สวรรค์ ... เรือลูกเผชิญพายุน่าหวาดหวั่น โปรดช่วยป้องกันทุกวันเทอญ ... ลูกน่าเวทนาฝ่าดงพงไพร มีภัยรอบกายไม่ห่างเหิน ... โปรดช่วยอำนวยพรให้ลูกเจริญ เพลิดเพลินแทบพระบาทา ... 🍀

https://www.youtube.com/watch?v=TUU0FzMcozY

***


ติดตามบทภาวนาและเรื่องราวอื่นๆได้ที่ www.voicewithyou.com